ANUNȚ PUBLIC - Ambrozia - Cetariu

CĂTRE,


PROPRIETARI DE TERENURI INTRAVILAN SAU EXTRAVILAN

– PRIMARIA COMUNEI CETARIU

 


Stimați cetățeni, proprietari de terenuri în intravilan sau extravilan!

 

Conform Legii nr. 62 din 9 martie 2018, privind combaterea buruienii ambrozia, modificat de Legea nr. 129 din 14 iulie 2020 vă comunicăm următoarele.

Proprietarii sau deținătorii de terenuri au obligația să desfășoare lucrări de prevenire, combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe terenurile intravilane sau extravilane.

În scopul distrugerii buruienii ambrozia și al prevenirii răspândirii acesteia, proprietarii sau deținătorii de terenuri vor desfășura periodic, în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an, lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode specifice. Aceste măsuri se mențin până la sfârșitul perioadei de vegetație a buruienii ambrozia.

Beneficiarii lucrărilor de construcții au obligația ca pe terenurile afectate de lucrări să ia măsurile necesare pentru evitarea instalării sau răspândirii buruienii ambrozia.

Lucrările de întreținere a terenului în vederea combaterii buruienii ambrozia în ariile naturale protejate stabilite de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările și completările ulterioare, se fac potrivit planului de management al ariei naturale protejate.

 Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor stabilesc și actualizează, ori de câte ori este necesar, procedura de distrugere a buruienii ambrozia, măsurile ce se impun pentru limitarea ariei de extindere a acestei specii invazive și metodele de îndepărtare și eradicare a acestei plante.

În vederea promovării soluțiilor corespunzătoare pentru combaterea buruienii ambrozia, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ministerul Sănătății și autoritățile administrației publice locale desfășoară anual, în special în perioada de vegetație a buruienii ambrozia, campanii de informare și conștientizare în media, online și în formă scrisă.

Nerespectarea prevederilor de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, constituie contravenție și se sancționează cu amenda contraventionala.

Constituie contravenție nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau deținătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcții, administratorii drumurilor publice, căilor ferate, cursurilor de apă, lacurilor, sistemelor de irigații și ai bazinelor piscicole și se sancționează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice și cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

Mulțumim anticipat conștientizarea informațiilor descrise mai sus și măsurile de prevenire!

Cetariu,

Cu respect,

 


PRIMAR

BIRO FERENC SANDOR

 


.............................................................

și

VICE-PRIMAR

DRUGAȘ MARIUS